Области на делување

ФЕЦ делува согласно законската легислатива на Македонија за непрофитни организации и соработува со владини институции (централно, регионално и локално ниво), бизнис сектор и граѓански организации во и надвор од Македонија.

Општество

Општество

Во нашиот повеќеслоен пристап, се стремиме да обезбедиме промена правејќи значајно влијание врз поединците и заедниците.

Економија

Економија

Нашите активности се насочени кон одржлив раст, просперитет и надминување на диспаритетите во развојот.

Образование

Образование

Во образовниот сектор, ние се залагаме за достапни и квалитетни искуства за учење.

Истражување

Истражување

Преку истражувачки иницијативи, поттикнуваме иновации, поттикнуваме напредок и придонесуваме со вредни сознанија за обликување на иднината.

Животна средина

Животна средина

Импактот на глобалните климатски промени предизвикуваат недостаток на навремена адаптација од страна на ранливите човечки капацитети и границите на природниот свет, природните ресурси, заедниците и општествата.

Млади

Млади

Нашата посветеност кон младите е очигледна во приспособените активности кои го негуваат нивниот потенцијал.