Фондација Евро Центар

Од своето основање во 2001 година до денес, Фондација Евро Центар – ФЕЦ, делува во повеќе области.

Својата мисија и визија

кои се поврзани со денешната перспектива за развој во сите сфери на функционално општество, Фондација Евро Центар ги реализира со екстензивни акциони планови во согласност со заклучоците од спроведени истражувања и анализи на актуелните субјективни и објективни текови за примарните потреби на заедниците.

Трасираме

иднина и инвестираме во луѓе и организации кои ги прифаќаат принципите на модерно општество, кои ги промовираат стандардите и вредностите на сите заедници подеднакво и поттикнуваат имплементирање на претприемништво, иновации, технологии, личен раст и заедничка соработка.

Области на делување

ФЕЦ делува согласно законската легислатива на Македонија за непрофитни организации и соработува со владини институции (централно, регионално и локално ниво), бизнис сектор и граѓански организации во и надвор од Македонија.

Општество

Општество

Секогаш се стремиме да обезбедиме промена правејќи значајно влијание врз поединците и заедниците.

Економија

Економија

Нашите активности се насочени кон одржлив раст, просперитет и надминување на диспаритетите во развојот.

Образование

Образование

Во образовниот сектор, особено се залагаме за проена на достапни и квалитетни искуства за учење.

Истражување

Истражување

Преку истражувачки иницијативи, поттикнуваме иновации, поттикнуваме напредок и придонесуваме со вредни сознанија за обликување на иднината.

Животна средина

Животна средина

Импактот на глобалните климатски промени предизвикуваат недостаток на навремена адаптација од страна на ранливите човечки капацитети и границите на природниот свет, природните ресурси, заедниците и општествата.

Млади

Млади

Нашата посветеност кон младите е очигледна во приспособените активности кои го негуваат нивниот потенцијал.