Главна цел на проектот е да ги вклучи младите во процесот на одлучување и поставување на механизми за долгорочен развој и имплементација на локалните младински политики. Да ја зајакне соработката помеѓу граѓанските организации и креаторите на локалните политики со цел дефинирање на мерки кои придонесуваат кон подобрена социоекономска положба на младите во државата. Фокусот е кон зголемено инволвирање на младите во процесите на донесување одлуки и воспоставување на долготрајни механизми за креирање и имплементирање политики за млади на локално ниво.

Улога на ФЕЦ во проектот: Партнер

Реф: Europe Aid136-000/L/ACT/MK  12-8666/1