Реализирани проекти

„Градење на локални капацитети за креирање на младински политики“

Главна цел на проектот е да ги вклучи младите во процесот на одлучување и поставување на механизми за долгорочен развој и имплементација на локалните младински политики. Да ја зајакне соработката помеѓу граѓанските организации и креаторите на локалните политики со цел дефинирање на мерки кои придонесуваат кон подобрена социоекономска положба на младите во државата. Фокусот е

„Програма за женско претприемништво“ – Студеничани и Теарце

Улога во проекот: Носител на проекот Цел на проектот: Промоција на вработување и самовработување на жените Албанките во општините Студеничани и Теарце Резултат на проектот: Изработка на „Стратегија за долгорочно решение на проблемот со невработеноста на жените Албанки“. Стратегијата е  заснована на студија на жените Албанки во општините Студеничани и Теарце. Преку детална социолошка и

“Европска мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија new-MENTOR“

Улога во проектот: Партнер Област на интервенција: Женско претприемништво Општа цел на проектот: Проектот new-MENTOR се фокусира на воспоставување на национална мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија, чија цел е да го поддржи развојот на женското претприемништво и да осигури дека новоформираните жени претприемачи можат да ја одржат својата активност во текот на

„Да се вработиме“

Улога во проектот: Носител на проектот Област на интервенција: Анализа на Пазар на труд   Општа цел: Креирање на оддржлива средина за планиран и долгорочен економски развој во општините Студеничани и Чашка.   Специфични цели: Дефинирање на потребите на пазарот на трудот односно понудата и побарувачката на работната сила на локално ниво во двете општини;

„Социјална инклузија преку убавината на ракoтворбите„

Улога во проектот: Носител на проектот Област на интервенција: Промоција на социјално предприемниптво кај жени Албанки во рурална средина Општа цел: Создавање на услови за долгорочно намалување на сиромаштијата во Општина Студеничани преку промоција на алтернативни активни самоодржливи мерки за економско ангажирање на жените Албанки   Донатор: Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights – Research

Да ја спасиме планетата, да ја спасиме иднината – SAVE US!

Област на интервенција: Животна средина Специфична цел на проектот е заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во областа на прекугранична соработка. Interreg-IPA CBC CCI2014TC16I5CB006 Повик за предлог бр.2014TC16I5CB006 -2015-1 Реф: Договор бр.ПД-02-29-223-17.10.2016 г.
  • 1
  • 2