Општа цел на проектот е креирање на соодветна средина за долгорочен и оддржлив
развој на женското претприемништво во прекуграничниот регион.
Почетно е изработена Студија за женско претприемништво за оддржлив економски
развој со компаративна анализа и препораки

Препораки од Студијата како пилот мерки се:

 • Организирање на жените претприемачи од регионот во формална група –
  Формиран е Инфо Центар Про Лидер;
 • Редовно и навремено информирање – отворена е канцеларија опремена од
  проектот;
 • Организирани се обуки за предности и слабости на женско претпиемништво со
  презентација на актуелните економски текови;
 • Маркетинг активности – креирана е веб страна, професионални страни на
  социјалните мрежи, редовни прес конференции;

IPA Cross Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007-2012-3
Реф: Contract No CB006.1.11.105