Област на интервенција: Животна средина

Специфична цел на проектот е заштита на животната средина и одржливо користење
на заедничките природни ресурси во областа на прекугранична соработка.

Interreg-IPA CBC CCI2014TC16I5CB006
Повик за предлог бр.2014TC16I5CB006 -2015-1
Реф: Договор бр.ПД-02-29-223-17.10.2016 г.