Улога во проектот: Партнер

Област на интервенција: Женско претприемништво

Општа цел на проектот: Проектот new-MENTOR се фокусира на воспоставување на национална мрежа на ментори за жени претприемачи во Македонија, чија цел е да го поддржи развојот на женското претприемништво и да осигури дека новоформираните жени претприемачи можат да ја одржат својата активност во текот на првите години од нивниот бизнис.

Проектот е ко-финансиран од Програма за Конкурентност и Иновации на Европската Космисија –ЦИП ( Competitiveness and Innovation Framework Programme- CIP)

Реф: European Network of Mentors for Women Entrepreneurs  6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21