Image

Општа цел

Општата цел на проектот е да се поддржи мултикултурната демократија и стабилност
во Македонија преку зголемување на капацитетите на меѓузаедничката соработка на
граѓанските организации поврзани со младите и младите претприемачи од различни
етнички групи.

Референца

EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK

Договор за грант

IPA2015/370-751

Датум

Март 2021