Улога во проектот: Носител на проектот

Област на интервенција: Анализа на Пазар на труд

 

Општа цел: Креирање на оддржлива средина за планиран и долгорочен економски развој во општините Студеничани и Чашка.

 

Специфични цели:

  1. Дефинирање на потребите на пазарот на трудот односно понудата и побарувачката на работната сила на локално ниво во двете општини;
  2. Дефинирање на препораки за преквалификација согласно барањата на пазарот на труд;
  3. Подигање на јавната свест за потребите од преквалификација

 

Донатор: Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights – Research Association and Austrian Development Cooperation

 

Број на договор: No.8148-01-2009/12-04