Улога во проектот: Носител на проектот

Област на интервенција: Промоција на социјално предприемниптво кај жени Албанки во рурална средина

Општа цел: Создавање на услови за долгорочно намалување на сиромаштијата во Општина Студеничани преку промоција на алтернативни активни самоодржливи мерки за економско ангажирање на жените Албанки

 

Донатор: Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights – Research Association

Број на Договор: 8148-01-2009/11-03